Opłaty

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
OD 1 WRZEŚNIA 2014 r.

Od 1 września 2014 r. godzinowa opłata za pobyt w przedszkolu wynosi 1 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy nr LXXXIV/2166/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 13.00 wynosi 1 zł.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się.

Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka
i przewidywanym czasie jej trwania:

  • telefonicznie,
  • lub osobiście dokonuje wpisu do rejestru nieobecności.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Zwalnia się z opłaty jeżeli dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia opłata wynosi 50% należnej opłaty.

W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% należnej opłaty.

Opłata w wysokości 75% dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy.

OPŁATA NALICZANA JEST ZA FAKTYCZNY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU. DEKLARACJE NIE STANOWIĄ PODSTAWY DO NALICZANIA OPŁAT, NIEZBĘDNE SĄ DO USTALENIA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA. 

SPOSÓB DOKONYWANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

1. Opłata godzinowa (stawka za każdą pełną godzinę po 13.00 – 1,00 zł)

Na konto o numerze: 31 1030 1508 0000 0005 5070 1006
Odbiorca: Przedszkole Nr 67 "Służewiaczek"
Tytułem: opłata stała za miesiąc …., oraz podać imię, nazwisko i nr grupy dziecka.

2. Opłata za żywienie 

Na konto o numerze: 43 1030 1508 0000 0005 5070 1081
Odbiorca: Przedszkole Nr 67 "Służewiaczek"
Tytułem: żywienie za miesiąc …., oraz podać kwotę, imię, nazwisko i nr grupy dziecka.

3. Opłata za Radę Rodziców (wg deklaracji) 

Na konto o numerze: 64 1320 1104 3025 1722 2000 0001
Odbiorca: Przedszkole Nr 67 "Służewiaczek"
Tytułem: Fundusz Rady Rodziców za miesiąc …., oraz podać kwotę, imię, nazwisko i nr grupy dziecka.

Na początku każdego miesiąca kierownik gospodarczy prześle e-mail do Rodzica ze zaktualizowaną informację o kwotach, które należy wpłacić za żywienie oraz rozliczenie godzinowe pobytu dziecka w przedszkolu (informacja będzie uwzględniać także odpisy za poprzedni miesiąc).