Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne marzec 2018

GRUPA I

1. Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

 • Utrwalenie pojęcia „para”.
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.
 • Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór.

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 • Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

4. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 • Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.
 • Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

GRUPA II

1.Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

 • Utrwalenie pojęcia para;
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
 • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

4. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
 • Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;
 • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;
 • Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

GRUPA III

1 .Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

 • Utrwalenie pojęcia para;
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

3.  Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
 • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

4. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;
 • Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

GRUPA IV

1. Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

 • Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.
 • Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.
 • Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
 • Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.
 • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
 • Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.

 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
 • Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

4. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

 • Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.
 • Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 • Przygotowanie do nauki pisania − kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.

GRUPA V

1. Oznaki wiosny.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: marzec, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, soboto, niedziela oraz nazwy ptaków i wiosennych kwiatów.
 • Poznanie znaczenia powiedzenia  „w marcu jak w garncu”.
 • Wprowadzenie litery „g, G” na podstawie wyrazów garnek, Gutek.
 • Czytanie wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, G.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

2. Wszystko rośnie.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wprowadzenie litery „c, C” na podstawie wyrazów cebula, Celina..
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania poznanych głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie..
 • Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowej podczas zabaw przy muzyce.

3. Pracowita wiosna.

 • Poszerzanie pola widzenia podczas ćwiczeń.
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie prowadzonych obserwacji i posiadanej wiedzy.
 • Poznanie wyglądu i zwyczajów popularnych wiosennych ptaków : bocian, jaskółka, kukułka, skowronek.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Nazywanie narzędzi wykorzystywanych w pracy ogrodnika.
 • Aktywne uczestnictwo w hodowli roślin.
 • Nazywanie i wskazywanie części roślin.
 • Ilustrowanie muzyki klasycznej ruchem.

4. Święta wielkanocne.

 • Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie na temat wyglądu wielkanocnego stołu.
 • Poznawanie ludowych zwyczajów wielkanocnych z różnych regionów Polski.
 • Poznanie symboliki produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyczku.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej podczas ćwiczeń w czytaniu.
 • Kształtowanie umiejętności śpiewania piosenek.
 • Nabywanie umiejętności plastyczno – konstrukcyjnych poprzez rysowanie i malowanie, składanie kartki, planowanie własnej pracy.
 • Wykonywanie według instrukcji różnorodnych ozdób wielkanocnych.

Edukacja matematyczna:

 • Szeregowanie zbiorów według malejącej lub rosnącej liczby elementów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania podczas próby rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
 • Posługiwanie sie cyframi 1,2,3,4,5,6,7 oraz znakiem = do podpisywania działań na zbiorach.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, wskazywanie strony prawej i lewej.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie sie zwrotami: o ile mniej, o ile więcej, tworzenie zbiorów różno i równolicznych, wskazywanie części wspólnej.
 • Posługiwanie sie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości.