Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne styczeń 2018

GRUPA I i II

1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

 • Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy,
  zapoznanie dzieci z nazwami.
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.
 • Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.
 • Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.

2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.

 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

3. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.

 • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
 • Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

4. Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.

 • Wyrażanie własnych myśli i życzeń.
 • Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
 • Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

GRUPA III

1. Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

 • Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;
 • Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);
 • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali  rycerze.

 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru:
  cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

3. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.

 • Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;
 • Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;
 • Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;
 • Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

4. Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania,
  ustalania, ile pozostało;
 • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

GRUPA IV

1 .Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec);
 • Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu);
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.

2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze.

 • Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;
 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie);
 • Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);
 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;
 • Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

3. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.

 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;
 • Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami);
 • Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.

4. O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta.

 • Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu);
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);
 • Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;
 • Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.

GRUPA V

1. Skok w Nowy Rok.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania nazw dni tygodnia i miesięcy.
 • Wprowadzenie litery "p, P" na podstawie wyrazu parasol, Pola .
 • Poznanie różnych rodzajów kalendarzy i zegarów.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku, lat - uczenie sie tego iż z każdym dniem stajemy się starsi.
 • Wskazywanie charakterystycznych cech miesięcy.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w sali oraz na powietrzu.

2. Wszędzie biało.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Poznanie warunków życia ludzi i zwierząt w okolicach okołobiegunowych.
 • Wprowadzenie litery "y" na podstawie wyrazu lody .
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
  wysłuchiwania głoski „y” w wyrazach, wyszukiwanie litery „y” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności czytania wyrazów złożonych z poznanych liter.
 • Poznanie zmian zachodzących w stanie skupienia wody oraz procesu krążenie wody w przyrodzie.
 • Kształtowanie umiejętności przewidywania wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go.

3. Babcia i dziadek.

 • Kształtowanie umiejętności logicznego wypowiadania się na określony temat.
 • Wprowadzenie litery "b, B" na podstawie wyrazu balon, Beata.
 • Poznawanie roli jaką odgrywają dziadkowie w życiu rodziny.
 • Opowiadanie o członkach swojej najbliższej rodziny.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
 • Formułowanie zasad kulturalnego zachowania wobec starszych osób.
 • Aktywne uczestnictwo w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

4. Zimowe zabawy.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów złożonych
  z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B.
 • Poznawanie różnych dyscyplin sportów zimowych, nazywanie ich.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Edukacja matematyczna:

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania pełnych godzin na zegarze.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 4, 5. Ćwiczenia w pisaniu cyfr.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach oraz ustalanie wyniku operacji.
 • Określanie liczebności elementów w zbiorze i podporządkowywanie
  odpowiedniej liczby od 1 do 5.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według dwóch i trzech cech.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie sie zwrotami: o jeden mniej,
  o jeden więcej.
 • Posługiwanie sie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości dzieci.